"Emery Maple- Ecclesiastes 9:10",14x18, oil on linen